1391/4/25 يكشنبه تقويم دانشگاهي سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ دانشگاه پيام نور

بدينوسيله تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 92-1391، براي مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي (سنتي و طرح تجميع(چندبخشي))، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح زير اعلام مي شود:

« تقويم آموزشي نيمسال اول ( ترم پاييز ) سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه پيام نور » 

نيمسال اول (ترم پاييز)

رديف

موضوع

تاريخ

شروع

پايان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال

1/5/91

16/6/91

2

ثبت دروس معادل سازي شده

1/6/91

15/6/91

3

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد

1/5/91

21/6/91

4

ثبت نام و انتخاب واحد

18/6/91

28/6/91

5

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام

6

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

18/6/91

30/6/91

7

زمان پرداخت شهريه

زمان ثبت نام

8

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي

1/7/91

8/10/91

9

ثبت نام و انتخاب واحد وروديهاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي

1/7/91

7/7/91

ادامه نيمسال اول (ترم پاييز)

رديف

موضوع

تاريخ

شروع

پايان

10

درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي

1/7/91

7/7/91

11

تشكيل پرونده فيزيكي دانشجويان جديدالورود

15/7/91

15/8/91

12

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي وروديهاي جديد

8/7/91

8/10/91

13

حذف و اضافه

22/7/91

29/7/91

14

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

22/7/91

29/7/91

15

حذف اضطراري

18/9/91

24/9/91

16

تعيين مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد

20/9/91

30/9/91

17

تعيين مركز محل آزمون كارشناسي (مهمان اضطراري)

20/9/91

30/9/91

18

ثبت دروس معادلسازي شده

20/9/91

10/10/91

19

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي

18/10/91

20

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي ارشد

21/11/91

21

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

5/10/91

9/11/91

22

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

9/10/91

14/10/91

23

زمان  امتحانات

16/10/91

9/11/91

24

قرائت پاسخنامه

16/10/91

13/11/91

25

تاريخ پايان اعلام نمرات چهارگزينه اي

14/11/91

26

ثبت نمرات تشريحي كارشناسي

16/10/91

22/11/91

27

حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال

26/11/91

 

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 7 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

 « تقويم آموزشي نيمسال دوم ( ترم بهار ) سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه پيام نور »

نيمسال دوم (ترم بهار)

رديف

موضوع

تاريخ

شروع

پايان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال

10/11/91

21/11/91

2

ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد

2/10/91

12/11/91

3

ثبت نام و انتخاب واحد

14/11/91

22/11/91

4

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام

5

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

23/11/91

30/11/91

6

زمان پرداخت شهريه

زمان ثبت نام

7

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي

23/11/91

13/3/92

8

ثبت نام و انتخاب واحد رشته هاي نيمه متمركز

14/11/91

22/11/91

9

ثبت نام و انتخاب واحد وروديهاي بهمن ماه كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي و كارشناسي ارشد فراگير

23/11/91

30/11/91

10

درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جديد

23/11/91

30/11/91

11

تشكيل پرونده فيزيكي دانشجويان جديدالورود

10/12/91

24/12/91

12

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي وروديهاي بهمن ماه

1/12/91

13/3/92

ادامه نيمسال دوم (ترم بهار)

رديف

موضوع

تاريخ

شروع

پايان

13

حذف و اضافه

19/12/91

30/12/91

14

ثبت نام آزمون تغيير رشته (بند ج)

20/2/92

30/2/92

15

حذف اضطراري

23/2/92

29/2/92

16

تعيين مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد

24/2/92

3/3/92

17

تعيين مركز محل آزمون كارشناسي (مهمان اضطراري)

24/2/92

3/3/92

18

ثبت دروس معادلسازي شده

25/2/92

15/3/92

19

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي

22/3/92

20

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي ارشد

30/4/92

21

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

7/3/92

17/4/92

22

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

12/3/92

18/3/92

23

زمان امتحانات

20/3/92

17/4/92

24

قرائت پاسخنامه

20/3/92

20/4/92

25

تاريخ پايان اعلام نمرات چهارگزينه اي

21/4/92

26

ثبت نمرات تشريحي كارشناسي

21/3/92

4/5/92

27

حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال

5/5/92

 

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 


« تقويم آموزشي ترم تابستان سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه پيام نور »


ترم تابستان

رديف

موضوع

تاريخ

شروع

پايان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد

15/4/92

31/4/92

2

ثبت نام و انتخاب واحد

29/4/92

8/5/92

3

انتخاب و ثبت نمره تكدرس كارشناسي

29/4/92

8/5/92

4

زمان پرداخت شهريه

زمان ثبت نام

5

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

22/5/92

10/6/92

6

شروع امتحانات

2/6/92

10/6/92

7

قرائت پاسخنامه

2/6/92

14/6/92

8

تاريخ پايان اعلام نمرات چهارگزينه اي

15/6/92

9

ثبت نمرات تشريحي كارشناسي

2/6/92

19/6/92

10

حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال

28/6/92

 

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.