میان ترم
جهت مشاهده برنامه میانترم استاد کامور اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه میانترم استاد حمیدی اینجا را کلیک نمایید.جهت مشاهده برنامه میانترم استاد قره داغی اینجا را کلیک نمایید.
جهت مشاهده برنامه میانترم استاد دهقان اینجا را کلیک نمایید.
جهت مشاهده برنامه میانترم استاد جلیلی اینجا را کلیک نمایید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد ولی محمدی اینجا را کلیک نمایید.


جهت مشاهده امتحانات میانترم استاد نعمتی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد الهام محمدی
اینجا کلیک کنید.امتحان میان ترم درس  متون روانشناسی 1 با خانم مهرجو روز دوشنبه مورخ 96/08/15  برگزار می گردد.
 
 
 جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد قنبریاینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد محمدی فر اینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم دکتر یوسفوند اینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد مهرجو اینجاکلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زارع اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد میرباقری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد قره داغی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد مهرجو اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد برزگراینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زندیه اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد بیگ زاده اینجاکلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد اعتمادیه اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد شهسواری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد باقری حریری اینجاکلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد آل محمد اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد دهقان زاده اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد جباری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد پاکدامناینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد اکبری اینجاکلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد سامی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد علیرضا عباسی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زارع اینجا کلیک کنید.
 
جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد سمنانی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم دکتریوسفوند اینجا کلیک کنید.
 
جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد سلطانی اینجا کلیک کنید.
 
اصلاحیه امتحانات میان ترم استاد محمدی کلیک کنید. 

اصلاحیه امتحانات میان ترم استاد آل محمد کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زارع اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد شاه حسینی اینجا کلیک کنید.
 
 
 
 
   بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما